200-LECIE ZORGANIZOWANEGO PRZEWODNICTWA W SUDETACH

200-LECIE ZORGANIZOWANEGO PRZEWODNICTWA W SUDETACH
źródło:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50117954

200-LECIE ZORGANIZOWANEGO PRZEWODNICTWA W SUDETACH

200-LECIE ZORGANIZOWANEGO PRZEWODNICTWA W SUDETACH

Sympozjum z okazji  200-lecia zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817-2017 pod hasłem:

Od tragarzy lektyk do profesjonalnych przewodników – 18 listopada 2017 r.

Cele sympozjum:

 • prezentacja stanu przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem przewodnictwa górskiego i wysokogórskiego,
 • prezentacja wyników badań naukowych z zakresu usług przewodnictwa i pilotażu wycieczek,
 • wymiana doświadczeń z pracy przewodnika i pilota wycieczek,
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych przewodników i pilotów wycieczek.

Zakres tematyczny sympozjum:

 • historia i tradycje przewodnictwa i pilotażu wycieczek w Polsce i w Europie,
 • jakość usług przewodnictwa i pilotażu wycieczek,
 • warsztat pracy przewodnika i pilota wycieczek,
 • organizacja przewodnictwa i pilotażu wycieczek w Polsce i zagranicą,
 • związki przewodnictwa z krajoznawstwem,
 • sylwetka przewodnika i pilota wycieczek współcześnie i w przyszłości, kierunki zmian, trendy rynkowe,
 • przewodnik – krajoznawca, przewodnik – przyrodnik, przewodnik – historyk, przewodnik – wspinacz i narciarz, przewodnik – organizator… czyli kwalifikacje przewodnika i pilota wycieczek na współczesnym rynku turystycznym,
 • bezpieczeństwo turystów i odpowiedzialność prawna przewodnika i pilota wycieczek,
 • przewodnictwo – zawód, pasja, czy misja?

Dlaczego organizujemy sympozjum i obchody 200-lecia zorganizowanego przewodnictwa?

Aby odpowiedzieć na to pytanie sięgnijmy do pracy doktorskiej R. Kincla Przewodnictwo turystyczne w śląskich Sudetach w XIX wieku, [w:] Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach, red. A. Mateusiak, P. Gryszel, PTTK Oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze oraz Wydawnictwo Poligrafia AD REM, Jelenia Góra 2013, s. 157.

Pierwszy urzędowo mianowany przewodnik został powołany na Dolnym Śląsku w 1813 r. Wtedy bowiem sołtys wsi Karłów w Górach Stołowych otrzymał od miejscowej administracji stanowisko z tytułem: „Mianowany królewski przewodnik i kasjer Szczelińca Wielkiego”. Była to pierwsza urzędowa nominacja przewodnika górskiego na terenie Sudetów i prawdopodobnie również w Europie.

Zaś pierwsza organizacja przewodników powstała w Karkonoszach, o czym przekonuje pismo Wydziału Spraw Wewnętrznych Królewskiej Rejencji w Legnicy do Urzędu Kameralnego w Sobieszowie, datowane 15 sierpnia 1838 r., gdzie czytamy między innymi: „W roku 1817 pod specjalnym kierownictwem królewskiego starostwa powstała w powiecie jeleniogórskim organizacja przewodników górskich i tragarzy lektyk. Jej zadaniem było spośród wszystkich przewodników i tragarzy usługujących podróżnikom górskim dopuszczać do obsługiwania przybyłych wędrowców tylko właściwych ludzi, posiadających urzędowe zezwolenie na to. Taka instytucja zrzeszająca ludzi czyniących rzemiosło z obsługiwania podróżników w górach jako przewodnicy i tragarze, i dbająca o zatrudnienie w tej służbie wyłącznie ludzi wyposażonych w odpowiednie urzędowe zezwolenia, jest całkowicie celowa zarówno w interesie przybywającej tu publiczności, jak również w interesie policyjnego porządku i bezpieczeństwa”.

Tworzenie organizacji przewodników górskich i tragarzy lektyk, określenie zasad ich służby, ustalenie praw i obowiązków, cenników za usługi itp., trwało po śląskiej stronie Karkonoszy kilka lat. W 1822 r. starostwo w Jeleniej Górze rozdało pierwsze legitymacje przewodnickie, w 1824 r. wprowadziło całkiem nowe porządki przewodnickie w ważniejszych wsiach położonych przy drogach prowadzących w wysokie góry. Powstała pionierska ustanowiona przez władze organizacja przewodnictwa turystycznego.

I tak trwa do dzisiaj.


Termin i miejsce sympozjum:

Sympozjum odbędzie się 18 listopada 2017 r. w auli jeleniogórskiego Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 8. Szczegółowy program będzie podany w terminie późniejszym.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Tekst:

KOŁO PRZEWODNIKÓW SUDECKICH

PRZY ODDZIALE PTTK „SUDETY ZACHODNIE”

W JELENIEJ GÓRZE

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"