25. STRETNUTIE ČLENOV KLUBU SENIOROV HORSKEJ SLUŽBY

25. SPOTKANIE KLUBU SENIORA SŁOWACKIEJ HORSKEJ SLUŽBY

25. STRETNUTIE ČLENOV KLUBU SENIOROV HORSKEJ SLUŽBY

Západné Tatry-juh  Žiarska dolina  25—26.IX. 2023. V týchto dňoch sa členovia Klubu seniorov Horskej služby zúčastnili na tradičnom celoslovenskom stretnutí v oblasti Západných Tatier v Žiarskej doline na chate Trineckých železiarni.

Tatry Zachodnie-południowa Dolina Żarska 25—26.IX. 2023. W tych dniach członkowie Klubu Seniorów Horskej Služby wzięli udział w tradycyjnym ogólnosłowackim spotkaniu na terenie Tatr Zachodnich w Dolinie Żarskiej w schronisku Trinec.

Organizátorom stretnutia bol Klub seniorov  zo Západných Tatier Juh. Dušou celého stretnutia bol  predseda KS HS Mgr. Andrej Šuba, ktorý so svojim kolektívom seniorov zorganizoval a uskutočnil  veľmi vydarené stretnutie v krásnom prostredí Žiarskej doliny. Zúčastnilo sa  120 členov Klubu seniorov zo všetkých oblasti HS na Slovensku a piati členovia z Klubu seniorov z Polského GOPR Grupy  Krynickej, s ktorými má Klub seniorov Horskej služby  Čergov dlhoročnú spoluprácu.

Organizatorem spotkania był Klub Seniora z Południowo-Zachodnich Tatr. Duszą całego spotkania był przewodniczący KS HS mgr Andrej Šuba, który wraz ze swoim zespołem seniorów zorganizował i przeprowadził bardzo udane spotkanie w pięknym otoczeniu Doliny Żarskiej. Wzięło w nim udział 120 członków Klubu Seniora ze wszystkich obszarów HS na Słowacji oraz pięciu członków Klubu Seniora z Grupy Krynickiej polskiego GOPR, z którymi Klub Seniora Horskej Služby Čergov współpracuje  od wielu lat.

Po príchode na miesto stretnutia v Ziarskej doline, prezentácii, ubytovaní a dobrom obede, sme sa mikrobusmi vyviezli na Žiarsku chatu. Následovalo sladké pohostenie, prípitok  a zážitok v krásnej doline umocňovalo teplé počasie a modrá obloha. Prezreli sme si okolie chaty a Symbolický cintorín pamäti obetiam hôr  v oblasti Západných Tatier.

Po przybyciu na miejsce spotkania w Żarskiej Dolinie, prezentacji, zakwaterowaniu i dobrym obiedzie pojechaliśmy minibusami do Żarskiej chaty. Następnie odbył się słodki poczęstunek i toast, a ciepła pogoda i błękitne niebo wzmocniły wrażenia z pobytu w pięknej dolinie. Zwiedziliśmy okolice chaty i Symboliczny Cmentarz Ofiar Tatr Zachodnich.

Po návrate na miesto stretnutia a po večernom pohostení nasledovali príhovory organizátorov a regionálnej honorácie.  Pohodu večera nám spríjemnil folklorný súbor muzikantov a tanečnikov až do neskorých nočných hodín hodín.

Po powrocie na miejsce spotkania i wieczornym przyjęciu nastąpiły przemówienia organizatorów oraz odznaczenia regionalne. Zespół folklorystyczny złożony z muzyków i tancerzy umilił nam wieczór do późnych godzin nocnych.

Druhý deň ráno nás opäť privítalo nádherné počasie.

Po raňajkách sme sa autobusmi premiestnili do Liptovského Mikuláša  do prírovedného múzea, kde sme  si prezreli stálu výstavu  prírodných exponátov, mineralov, zvierat, jaskyniarstva aj Horskej služby s odborným  slovným doprovodom sprievodcu.

Następnego ranka ponownie przywitała nas piękna pogoda.

Po śniadaniu pojechaliśmy autokarem do Liptowskiego Mikulasza do muzeum, gdzie oprowadzani przez profesjonalnego przewodnika obejrzeliśmy stałą wystawę eksponatów speleologicznych, przyrodniczych, minerałów, zwierząt oraz Horskej Služby.

Po ukončení prehliadky múzea  následovalo oficiálne ukončenie stretnutia  odovzdaním štafetového kolika vedeniu múzea, ktorý už bol plný príveskov z predchadzajúcich stretnuti a uloženie medzi exponáty výstavy Horskej služby. Nový štafetový kolík vytvorený Klubom seniorov zo Slovenského raja odovzdali organizátori  predsedovi Klubu seniorov  Stanovi Jandurovi HS z oblasti Západné Tatry-sever  ktorí budu organizovať stretnutie KS HS v roku 2024 v Zuberci.

Toto stretnutie bude slávnostnejšie  a významnejšie, lebo si pripomenieme aj 70 výročie založenia a uzakonenia organizovanej záchrany na Slovensku teda Horskej služby.

Po zwiedzaniu muzeum nastąpiło oficjalne zakończenie spotkania i przekazanie dyrekcji muzeum pałki sztafetowej, która była już pełna wisiorków z poprzednich spotkań. Pałeczka została umieszczona wśród eksponatów muzealnych Horskej Služby.

Nowa pałeczka stworzona przez Klub Seniora ze Słowackiego Raju została przekazana przez organizatorów prezesowi Klubu Seniora Stanowi Jandurowi HS z regionu Tatry Zachodnie-Północ, który zorganizuje spotkanie KS HS w 2024 roku w Zubercu.

To spotkanie będzie bardziej odświętne i znaczące, ponieważ będziemy upamiętniać także 70. rocznicę powstania i uprawomocnienia zorganizowanego ratownictwa na Słowacji, czyli Horskej Služby.

Po obede v miestnej reštavrácii v Liptovskom Mikuláši a rozlúčke s priateľmi s ktorými sme strávili dva krásne dni sme sa rozišli do svojich domovov obohatení o nové zážitky.

Po obiedzie w lokalnej restauracji w Liptowskim Mikulaszu i pożegnaniu przyjaciół, z którymi spędziliśmy dwa piękne dni, bogatsi o nowe doświadczenia wyruszyliśmy do swoich domów.

 

Avatar photo
O Brano Potocek 11 artykułów
Braňo Potoček – Predseda Klubu Seniorov HS Čergov | Słowacja