STRETNUTIE ČLENOV KLUBU SENIOROV HS

SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBÓW SENIORA HORSKEJ SLUŽBY

© BRAŇO POTOČEK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

STRETNUTIE ČLENOV KLUBU SENIOROV HS
SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBÓW SENIORA HORSKEJ SLUŽBY

Kilkakrotnie już Kolega Ryszard Nowak z Grupy Krynickiej GOPR SO Gorlice pisał o wyjątkowo sympatycznym kontakcie gorlickich Seniorów GOPR z ratownikami seniorami HS Čergov i Slovensky Raj. Pisał również o znakomicie funkcjonujących Klubach Seniora HS na Słowacji i o organizowanych tam corocznych, ogólnokrajowych spotkaniach ratowników Seniorów.

Dzisiaj,  o takim właśnie spotkaniu pisze szef Klubu Seniora z HS Čergov – Braňo Potoček, któremu za udostępniony tekst i zdjęcia bardzo dziękujemy!

Tekst zamieszczamy w łatwym do zrozumienia oryginale, ale „na wszelki wypadek” załączamy również wolne tłumaczenie.


STRETNUTIE ČLENOV KLUBU SENIOROV HS

Kremnica    11.-12.IX.  2019

V týchto dňoch sa v Kremnických vrchoch stretli  člnovia Klubu seniorov Horskej služby zo všetkých oblasti Slovenska na tradičnom 21 stretnutí. Slávnostné zahájenie tohto podujatia  sa uskutočnilo v meste Kremnica v kostole svätej Kataríny.

Privítal nás predseda  KS HS  v Kremnických vrchoch Ing. Ivan Králik a primátor mesta Kremnica Alexander Ferenčik. Slávnosť pokračovala vystúpením Baníckeho speváckeho súboru z Kremnice a krátkou ukážkou organového majstrovstva  miestneho organistu.

STRETNUTIE ČLENOV KLUBU SENIOROV HS
© BRAŇO POTOČEK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Po ukončení sme absolvovali prehliadku historického centra Kremnice, navštivili lyžiarske a banické múzeum a prehliadku  fabriky  kde sa razia mince. Po dobrom obede sme sa autobusmi premiestnili do lyžiarského strediska v obci Krahule.

Po prezentácii a ubytovaní nasledovalo slávnostné zasadanie pri príležitosti 65. Výročia založenia Horskej služby na Slovensku a 20. Výročia stretnutí Klubu seniorov. Riaditeľ  Horskej záchrannej služby Jozef Janiga  odovzdal zaslúžilým členom pamätné medaily a podakoval za doterajšiu spoluprácu. Dr. Milan Mikláš  odovzdal všetkým účastníkom Zlatý pamätný list. Slávnostné zasadanie ukončil  predseda Slovenského výboru Klubu seniorov Horskej služby Ing. Petr Volnár.

Na tohoročnom stretnutí KS HS sa už po tretikrát zúčastnili naši priatelia z GOPR Gorlice  Ryszard Cyganczuk, Franciszek Grabarz a Piotr Jedrych ktorým predseda organizačného výboru  Ing. Ivan Králik  odovzdal pamätný list účastnika. Za celú  grupu GOPR podakoval organizátorom za pozvanie Ryszard Cyganczuk.

Po dobrej večery nasledovalo spoločenské posedenie pri dobrej ľudovej muzike do neskorých nočných hodín.

Druhý deň nás ráno uvítalo pekným počasím. Presunuli sme sa autobusmi do lyžiarskeho strediska Skalka nedaleko Kremnice po ktorom nás sprevádzali tamojši záchranári z HS aj Horskej záchrannej služby. Vytúpili sme aj k televíznemu vysielaču na Skalke odkiaľ sa nám naskytol nádherný panoramatický výhľad na všetky strany blízkeho aj dalekého okolia.

© BRAŇO POTOČEK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

 

© BRAŇO POTOČEK | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Po prehliadke tohto nádherného kúta našej krajiny sme sa presunuli na individuálne občerstvenie do nedalekého  hotela. Následovalo  už tradičné odovzdanie štafetového kolika.

Sustredili sme sa pred hotelom   kde predseda oblasti KS HS Ing. Ivan Králik odovzdal štafetový kolik Predsedovi SV KS HS Ing. Petrovi Volnárovi ktorý ho odovzdal predsedovi KS HS Nízke Tatry-juh  Jánovi Šulejovi, ktorý bude organizovať budúce stretnutie v roku 2020 na Horehroni. Po návrate do Kremnice a obede nastal čas rozlúčenia a odchodu účastnikov do svojho rodného kraja.

Nakoniec svojho príspevku by som chcel podakovať za všetkých účastníkov tohoročného stretnutia, organizátorom za snahu a úsilie a popriať všetkým tým ktorí budú budúce stretnutie pripravovať veľa síl  a elánu, aby ich stretnutie bolo tak úspešné ako tohtoročne v Kremnických vrchoch.

Braňo Potoček  – Klub seniorov HS Čergov.

 

 

 


SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBÓW SENIORA HORSKEJ SLUŽBY

W tych dniach członkowie Klubów Seniora ze wszystkich obszarów Słowacji spotkali się po raz 21. na tradycyjnym spotkaniu w Górach Kremnickich. Uroczyste otwarcie tego wydarzenia odbyło się w Kremnicy, w kościele św. Katarzyny.

Zostaliśmy powitani przez Przewodniczącego HS w Górach Kremnickich Ing. Ivana Králika i Burmistrza Kremnicy Aleksandra Ferenčika. Świętowanie kontynuowano występem górniczego chóru z Kremnicy i krótką demonstracją mistrzowskiej gry na organach w wykonaniu miejscowego organisty.

Po zakończeniu zwiedzania historycznego centrum Kremnicy odwiedziliśmy muzeum narciarstwa i górnictwa oraz fabrykę, w której wybijano monety.

Po dobrym obiedzie pojechaliśmy autobusami do ośrodka narciarskiego we wsi Krahule.

Po prezentacji i zakwaterowaniu odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji 65. rocznicy powstania Górskiego Pogotowia Ratunkowego na Słowacji oraz 20. rocznicy spotkań Klubu Seniorów.

Naczelnik Horskej záchrannej služby Jozef Janiga wręczył pamiątkowe medale zasłużonym członkom i podziękował za dotychczasową współpracę.

Dr Milan Miklas wręczył wszystkim uczestnikom Złoty List Pamiątkowy. Uroczyste spotkanie zakończył Przewodniczący Słowackiego Komitetu Klubu Seniorów Pogotowia Górskiego Ing. Petr Volnár.

W tegorocznym spotkaniu KS HS po raz trzeci wzięli udział nasi przyjaciele z GOPR Gorlice: Ryszard Cygańczuk, Franciszek Grabarz i Piotr Jędrych, którym przewodniczący komitetu organizacyjnego inż. Ivan Králik przekazał pamiątkowy list uczestnika. W imieniu  całej grupy GOPR, Ryszard Cygańczuk podziękował organizatorom za zaproszenie.

Po dobrej wieczerzy, do późnej nocy odbyło się spotkanie towarzyskie przy dobrej muzyce ludowej.

Następnego dnia przywitała nas ładna pogoda. Przejechaliśmy autobusem do ośrodka narciarskiego Skalka koło Kremnicy, gdzie towarzyszyli nam tamtejsi ratownicy z HS i Horskej záchrannej služby. Poszliśmy też do nadajnika telewizyjnego w Skałce,  skąd mieliśmy wspaniały panoramiczny widok na wszystkie strony bliższej i dalszej okolicy. Po odwiedzeniu tego pięknego zakątka naszego kraju udaliśmy się na przekąskę do pobliskiego hotelu. Następnie nastąpiło tradycyjne już przekazanie pałeczki sztafetowej.

Zebraliśmy się przed hotelem, gdzie przewodniczący KS HS inż. Ivan Králik przekazał pałeczkę inż. Petrowi Volnárowi, a ten przekazał pałeczkę przewodniczącemu KS HS Nízke Tatry-Południe  Jánovi Šulejovi, który organizuje następne spotkanie w Horehroni,  w roku 2020.

Po powrocie do Kremnicy i obiedzie, przyszedł czas na pożegnanie i wyjazd uczestników do ich rodzinnych regionów.

Na koniec chciałbym, w imieniu wszystkich uczestników tegorocznego spotkania, podziękować organizatorom za ich starania i wysiłki, a wszystkim tym, którzy będą przygotowywać następne spotkanie życzyć  dużo siły i entuzjazmu, aby ich spotkanie było równie udane jak tegoroczne w Górach Kremnickich.

Braňo Potoček – Klub seniorov HS Čergov

 
 
Avatar photo
O Brano Potocek 11 artykułów
Braňo Potoček – Predseda Klubu Seniorov HS Čergov | Słowacja